Kategoria: Medycyna i zdrowie

Salon medycyny estetycznej

\w dzisiejszych czasach jak nigdy wcześniej w historii panuje kult wyglądu. Ludzie masowo korzystają z usług kosmetyczek, stylistek włosów czy makijażystek. Tyczy się to już nie tylko płci pięknej ale w dużej części także mężczyzn. Spędzają oni wiele czasu modelując ...

Profesjonalna opieka nad osobami starszymi

Opiekowanie się osobami starszymi to wyzwanie. Oczywiście nie wszyscy ludzie w podeszłym wieku wymagają stałego wsparcia czy poważnie chorują. Jednak im więcej lat się ma, tym prawdopodobieństwo takich problemów rośnie. A wraz z nim pojawiaj się potrzeba znalezienia kogoś do ...

RZECZYWISTOŚĆ EGZYSTENCJALNA

Choroba jest obok śmierci główną rzeczywis­tością egzystencjalną. Choroby są przyczynami śmierci, kalectwa i inwalidztwa. Mogą powo­dować ból, który czasem jest nie do wytrzy­mania; wówczas śmierć wydaje się lepsza niż życie w chorobie.Truizmem jest twierdzenie, że choroba i śmierć to zjawiska ...

BADANIA MIGRACJI

Badania migracji, a obok tego umieralności, mają długą historię w socjologii. Niedawno socjologia podjęła także badania nad przebiegiem chorób, głównie z punktu widze­nia umieralności, a później niezależnie od tego.Wiele współczesnych zainteresowań demografii i socjologii przebiega równolegle do tradycyj­nego zainteresowania dziedzin ...

ROZWÓJ MEDYCYNY

W dziedzinie tej rozwi­jają się obecnie na szeroką skalę badania społecznych czynników choroby i śmierci; omówienie tych prac przekracza jednak ramy. Medycyna nie istnieje w próżni społecznej. Mówiąc o medycynie polskiej, brytyjskiej czy amerykańskiej, mamy na myśli swoiste cechy medycyny i ...

PODSTAWOWE CELE I WARTOŚCI

Podstawowe cele i wartości — to zdrowie, pomoc cierpiącemu, leczenie, niedopuszczenie do choroby. Wyznacznikiem działania medycy­ny jest ocena, że lepiej jest nie chorować niż chorować i żyć n ż umrzeć. Zadanie medycyny polega na znalezieniu możliwie najskutecz­niejszych środków realizacji tych ...

WZROST WSPÓŁCZYNNIKÓW ZGONÓW

Na przykład wzrost współczynników zgonów z powodu chorób serca w drugiej połowie XX wieku jest zjawiskiem występującym we wszy­stkich krajach uprzemysłowionych; wiąże się on ze wzrostem udziału grup starszych wie­kiem wśród ogółu ludności, zjawiskiem także charakterystycznym dla wszystkich tych kra­jów. ...

MEDYCYNA WSPÓŁCZESNA

Medycyna współczesna zwana naukową, za­chodnią jest jednym z elementów cywilizacji zwanej techniczną i postępu utożsamianego z postępem technicznym. Znaczą ją wielkie zwycięstwa i wielkie klęski. W sferze choroby i śmierci odzwierciedlają się wszystkie cechy burzliwej, mijającej już epoki wzrostu. Naj­bardziej ...

SPOJRZENIE NA SYTUACJĘ

Cho­dziło mi bowiem specjalnie o przedstawienie stosunków panujących w kraju, gdzie pewne ujemne cechy technologii naukowo-medycz- nej są najbardziej wyraźne, a równocześ­nie najbardziej uświadomione. Autorzy ame­rykańscy oglądają tę sytuację od wewnątrz, uczestniczą w niej osobiście i są bezpośredni­mi świadkami procesów ...

CHOROBA

Złe zdrowie, czyli choroba, jest pojęciem złożonym. Można wyróżnić co najmniej trzy jego znaczenia, trzy „choroby”: chorobę biolo­giczną, chorobę psychologiczną i chorobę spo­łeczną !. Każde z tych pojęć obejmuje inną klasę zjawisk; bada się je za pomocą kategorii właściwych — ...

STAN SUBIEKTYWNY

Choroba w drugim sensie oznacza stan su­biektywny jednostki, jej złe samopoczucie. Jeś­li dany człowiek czuje się chory, to jest chory, bez względu na to, czy istnieje, czy nie istnieje u niego zmiana patologiczna, objawy choroby stwierdzone obiektywnie za pomocą badania ...

POJĘCIE SOCJOLOGICZNE

Choroba w trzecim znaczeniu jest pojęciem socjologicznym. Chodzi tu o szczególną pozycję społeczną ludzi uznanych za chorych na cho­robę w znaczeniu pierwszym lub drugim. W tym rozumieniu chory jest taki człowiek który jest traktowany przez innych iako cho­ry bez względu ma ...

ZASADNICZE KWESTIE

Można to ująć w dwóch zasadniczych pytaniach: 1) dlaczego właśnie ten a ime inny człowiek nabawił się dane i choroby? i 2) dlaczego właśnie ten a nie inny człowiek poszedł w związku z tym do lekarza? mpS kwestię starają się ...

PRZYCZYNY OTYŁOŚCI

Z reguły jednak przyczyny oty­łości są bardziej złożone i obecność socjologa ma istotne znaczenie dla wyjaśnienia, dlaczego jedni są otyli, a drudzy nie lub dlaczego jedni spożywają więcej węglowodanów niż inni. Przyjmijmy, że są dwie grupy ludzi 10 podob­nej przemianie ...