Kategoria: Medycyna i zdrowie

RÓŻNICUJĄCY STYL ŻYCIA

A może chodzi o różnicujący owe grupy styl życia, wyrażony w obyczajach dotyczących jedzenia, obrzędach religijnych, poziomie aktywności fizycznej związanej z zajmowianiem różnych w obu grupach pozycji rodzinnych czy zawodowych? Takie i podo­bne kwestie dotyczące stosunków społecznych, działań i poglądów ...

WSZYSCY UMRZEMY

Wszyscy umrzemy, gdyż jesteśmy śmiertelni.W przeciwieństwie do innych istot żywych wiemy o tym. Jednak myślimy i mówimy o   śmierci niechętnie, o czym świadczy choćby stosunkowo niewielka liczba rozpraw nauko­wych na temat śmierci. We wszystkich epo­kach filozofowie, teologowie i lekarze zajmo­wali się ...

WYOBRAŻENI O ŚMIERCI

Wyobrażenie o śmierci jako ostatecznej przegranej, ostatecznej klęsce gruntuje w nas życie codzienne, wiedza prak­tyczna, medycyna, literatura i pisana historia. Medycy mówią, że organizm przegrywa w wal­ce z chorobą i ulega. Tragedie od wieków mówią o klęsce pokonanych bohaterów, zabi­tych przez ...

WSZYSTKIE DZIEDZINY MEDYCYNY

We wszystkich dziedzinach medycyny i opieki medycznej w krajach uprzemysłowionych zachodzą przemiany nadające charakterystycz­ne cechy współczesnej medycynie zachodniej. Wyłania się obraz medycyny, która osiągnęła etap rozwoju charakteryzujący się rozproszo­ną samoświadomością etyczną i egzystencjalną. Zdrowie jest definiowane coraz powszechniej jako prawo, nie ...

SILNIEJSZY NACISK

Również coraz silniejszy nacisk na „śmierć z godnością” wskazuje, że medycyna przechodzi stopniowo od etyki opartej na bez­warunkowej „świętości życia” do etyki opartej na „jakości życia”. Zmienia się tedy stereotyp medycyny, tak dotąd energicznej i aktywnej, opierającej się na założeniu, ...

POWSZECHNE ODCZUWANIE

Coraz powszechniejsze jest odczuwanie, że heroiczne wysiłki naukowomedyczne i techno­logiczne zmierzające do korekcji nie zawsze są godne podziwu i że niektóre skutki tych usprawnień mogą być szkodliwe dla zbiorowej i indywidualnej egzystencji człowieka.Nie znaczy to, że rozwój medycyny osiągnął już kres ...

CZĘŚCIOWE OPANOWANIE

Takie częściowe opanowanie choroby jest też bardzo pożyteczne, ale nie jest to umiejętność całkowitego bezpośredniego wyleczenia oraz całkowitej prewencji, skierowana na centralny mechanizm lub przyczynę choroby, analogicz­nie do leczenia np. płatowego zapalenia płuc przy użyciu penicyliny lub zapobiegania cho­robie Heinego-Medina ...

KLASYFIKACJA I CHOROBY

Czy choroba jest pojęciem uniwersalnym, po­dobnie rozumianym przez wszystkich miesz­kańców naszej planety? Skłonni jesteśmy tak uważać. Tymczasem uniwersalne jest tylko przekonanie, że ludziom od czasu do czasu „coś jest”, natomiast pojęcie choroby jest specy­ficzne dla kultury zachodniej. Analiza pojęciowa choroby wymaga ...

REAKCJA LUDZI NA CHOROBĘ

Reakcja ludzi na chorobę zależy od tego, co rozumie się przez chorobę. Dlatego tak is­totną kwestią jest sposób klasyfikowania cho­rób.Klasyfikowaniem chorób zajmują się lekarze. Robią to w różny sposób w zależności od ro­dzaju swojej pracy i specjalności. Z przydat­nego tu ...

WAŻNA INFORMACJA

Natomiast z anatomo-patologicznego punktu widzenia ważniejsza jest informacja raczej o rodzaju i przyczynie uszkodzenia organizmu. Jeśli cho­dzi o klinicystów (tylko oni spośród tych trzech grup lekarzy mają bezpośredni kontakt z chorymi i zajmują się leczeniem), to przede wszystkim chcą się ...

OSTATECZNY REZULTAT

Postępo­wanie to ma w ostatecznym rezultacie prze­ciwdziałać chorobie i śmierci, ich potencjalne­mu lub realnemu wszechobecnemu wpływowi na życie społeczne. Toteż należy do podstawo­wych, najważniejszych działań społecznych. Opiera się ono na przeświadczeniu, że stwo­rzenie odpowiednich epistemologii i systemów klasyfikacyjnych ułatwi poznanie ...

ROZPOZNANIE CHOROBY

Proces rozpoznawania choroby polega na skategoryzowaniu objawów nasuwających się w związku: 1) ze skargami chorego, 2) z ob­serwacją jego wyglądu i zachowania, 3) z ba­daniem fizykalnym (zwanym także badaniem obiektywnym) oraz 4) z badaniami laboratoryj­nymi.  Niektórym symptomom i syndromom oraz ...

DOBRY DIAGNOSTA

Nazwanie lekarza dobrym diagnostą uchodzi za wyróżnienie, oznacza wysoką ocenę jego kwalifikacji fachowych. Prawdopodobnie dla- 9 tego, że medycyna naukowa uważa postawie-niie trafnej diagnozy za kluczowy moment w całym procesie leczenia. Sądzi się, że kiedy znana, rozpoznana jest choroba, to znana ...

ZGODNOŚĆ MIĘDZY LEKARZAMI

Nieprzer­wanie prowadzi się jednak badania naukowe, których celem jest zwiększenie ilości wiarogod- i nych wniosków, wzmożenie siły przewidywa­nia diagnozy. Niekiedy między lekarzami nie ma zgodności na temat rozpoznania choroby. Sfrustrowani pacjenci pytają wówczas: „Co mam właściwie robić? Każdy lekarz mówi co ...