Kategoria: Rozwój osobniczy

NORMY ROZWOJOWE

Rozważania nad rozwojem osobniczym i prawidłowościami jego prze­biegu wymagają sprecyzowania tzw. normy rozwojowej, czyli modelu rozwoju „normalnego”, który by mógł stanowić jakąś skalę porównania w każdym konkretnym przypadku. Intuicyjnie skłonni bylibyśmy normą taką utożsamiać z osobnikiem przeciętnym w populacji. Ten ...

UTOŻSAMIANIE Z IDEAŁEM

Niekiedy utożsamiają normę z ideałem w sensie estetycznym albo biologicznym. W rozwoju zwykle chodzi raczej o ideał biologiczny, którego miernikiem może być zdrowie bądź jakiś zespół cech funkcjo­nalnych i morfologicznych osobnika. Ideał w sensie estetycznym ukształ­tował się w naszej kulturze ...

RODZICE DZIECKA

Rodziców dziecka zwykle nie tyle interesuje, czy dziecko jest mniejsze albo większe od średniego dziecka w Polsce, ile raczej czy roś­nie ono prawidłowo, i na to właśnie pytanie szukają odpowiedzi. Dopiero na drugim miejscu stawiane jest pytanie, jak wysoki będzie ...

NORMY DRUGIEGO TYPU

Podczas gdy normy drugiego typu służą do sprawdzania, czy rozwój dziecka jest bliski optymalnego, to trzeci typ normy jest przydatny do oceny rozwoju dzieci chorych. Jak więc widzimy, każdy z trzech typów norm rozwojowych służy innemu celowi, chociaż mogą one ...

METODY OKREŚLANIA NORM

Tablice tego typu są jeszcze w po­wszechnym użyciu w gabinetach lekarzy, ale jedyna informacja, jaką na ich podstawie możemy uzyskać, to że dziecko jest większe (mniejsze) bądź cięższe (lżejsze) od normy, której pochodzenie jest zazwyczaj nie­znane. Ponieważ tablice te są ...

PRZEDZIAŁ NORM

Przedział określający normę wysokości ciała dla tych dziewcząt może być węższy albo szerszy, jak to pokazano na rysunku. Jeżeli chcemy, aby w prze­dziale tym znalazł się określony odsetek dziewcząt, np. 30, 50, 75% albo jeszcze inny, to nie musimy obliczać ...

NORMY GRUPOWE

Jeżelibyśmy chcieli na podstawie populacyjnej normy rozwojowej w formie przedziału ocenić rozwój indywidualnego dziecka, okazałoby się, że bez względu na to, jaką część osobników ten przedział obejmuje, norma ta ma jednak istotne wady. Weźmy pod uwagę normę wysokości ciała dziewcząt ...

DWIE RÓŻNE OCENY

Dwie różne oceny wysokości dziewczynki wynikały stąd, że w wieku lat 9 była ona rzeczywiście bardzo wysoka w porównaniu ze swoimi metrykalnymi rówieśniczkami, w związku z bardzo wczesnym dojrze­waniem. Dziewczęta Nr 1202 i 1027 z tych samych badań wrocławskich miały ...

PRZYTOCZONE PRZYKŁADY

Przytoczone powyżej przykłady ocen rozwoju dziewcząt na podsta­wie populacyjnej normy wysokości ciała pokazują, że taka norma po­zwala jedynie na bardzo ogólnikowe porównanie dziecka z jego me­trykalnymi rówieśnikami. Dla wyjaśnienia, czy dziecko zapowiada się rzeczywiście jako osobnik wysoki czy niski, konieczne ...

ZASADA NORM GRUPOWYCH

Zasada norm grupowych polega na podaniu przedziału wartości określonej ce­chy dla dzieci jednej płci i wieku, mających ponadto wspólną jeszcze jakąś inną cechę związaną z procesem wzrastania. Przykładem norm grupowych mogą być normy wysokości ciała dla dzieci, których rodzice są ...

POPULACYJNA NORMA

Populacyjna norma dla wysokości ciała dziecka jest oparta na trzech informacjach: wysokości ciała dziecka, jego wieku i płci. Normy gru­powe są oparte na zespole informacji poszerzonym np. o wysokość ciała rodziców dziecka (jak to miało miejsce w podanym przykładzie). Jeżeli ...

PROBLEM DOBRYCH NORM

Rozwiązanie problemu dobrych norm grupowych może przynieść je­dynie opracowanie norm uwzględniających konstytucję dzieci. Właści­wie określona konstytucja dziecka winna zawierać wszystkie ważne z punktu widzenia rozwoju informacje. Stan normalny może być inny dla dziecka o linearnej budowie ciała (ektomorfa), inny zaś ...

TREND SEKULARNY

W tym ujęciu norma rozwojowa pokrywałaby się z podziałem na osobników zdrowych i chorych, lecz tylko w tym znaczeniu, że sama norma byłaby określana na podstawie osobników zdrowych. Nie wy­nika stąd wcale, że ze względu na jakąkolwiek z osobna wziętą ...

WIELE ZEBRANYCH OBSERWACJI

Wykres, w którym są zebrane dane o średniej wysokości ciała po­borowych z różnych krajów, wskazuje zarówno na bardzo szeroki za­sięg tego zjawiska, jak i na to, iż występuje ono już od 100 lat, przy­najmniej jeżeli idzie o wysokość ciała osób ...